KP-Koulutus

KP-Koulutus

ViestiKirjoittaja Poliisiomistus » 17.12.2015 22:43

Kurinpito

Kurinpitomenetelmät - Sotavoimat

Sotavoimissa kurinpidosta ja rangaistuksista vastaavat seuraavat tahot:

- Sotilaspoliisihenkilöstö (kattaen SPOL sekä SPOL-komentaja)
- Esimiehet
- Komentaja

Esimiesten ja sotilaspoliisihenkilöstön oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla kurinpidosta vastaavilla on oikeus huomauttaa ja puhutella alempiaan sotilasrikkeistä. Huomauttaa saa maksimissaan 2 kertaa. Oikeus muiden sanktioiden ja rangaistusten käyttöön riippuu sotilasarvosta, virasta tai SPOL-tasosta.

Sotilaspoliisihenkilöstön oikeudet

SPOL-k:

- Voi puhutella alokkaita ja muita miehistöläisiä.
- Voi rangaista alokkaita.
- Kokelas _EI_ saa erottaa ketään. Liiallisesta pelleilystä voidaan alokas jättää värvin ulkopuolelle ja odottaa että esimies tai ylempi SPOL saapuu paikalle.

SPOL-2:

- Voi puhutella ja rangaista alokkaita, miehistöläisiä ja alimpia aliupseeristolaisia(Alikersantti-Ylikersantti)
- Voi rangaista alokkaita ja miehistöläisiä
- Voi erottaa vain alokkaita.

Sotilasrikkeet:

Tässä kappaleessa on lueteltu pääpiirteissään eri sotilasrikkeet. On tärkeää muistaa että tämän soveltaminen ja tilanteeseen suhteuttaminen on tärkeää. Puhdas ja aivoton tämän kappaleen mukaan toimiminen on hyödytöntä.

Luokittelu:

Sotilasrikkeet luokitellaan neljään kategoriaan niiden vakavuuden perusteella. Luokittelun tekee aina rikkeeseen puuttuva henkilö raporttiinsa. Luokittelulla varmistetaan oikea suhtautuminen tapaukseen ja tapauksen kiireellisyys sekä se kuka on sen oikeutettu ja velvoitettu hoitamaan. Luokittelua voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa Vartiopäällikön tai upseeriston toimesta. Luokittelun perusteella myös määräytyy rikkeen maksimirangaistus.

Törkeä rike:

Törkeä rike on tahallisesti tehty rike jolla on tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti vahingoitettu Sotavoimia tai sen henkilöstöä. Törkeässä rikkeessä on saatu aikaan laaja-alaista ja suurta tuhoa koko armeijalle. Törkeällä rikkeellä pyritän huomattavaan hyötyyn itselle. Rike on myös törkeä jos se on tehty suorittaessa erityisen vastuunalaista tehtävää tai virkaa. Upseeriston ja Kenraalikunnan rikkeet ovat lähes poikkeuksetta törkeitä.

Vakava rike:

Vakava rike on yleensä tahallisesti tai erityisen monta kertaa tehty rike jolla on vakavasti vahingoitettu Sotavoimia tai sen henkilöstöä. Vakavassa rikkeessä saatu tuho on huomattavaa tai siitä on saatu huomattavaa etua itselle. Myös vastuunalaisessa tehtävässä tai virassa tehty rike on aina vakava. Aliupseeriston ja Sotilaspoliisin rikkeet ovat lähes poikkeuksetta vakavia.

Lievä rike:

Lievällä rikkeellä tarkoitetaan useasti suoritettua huolimattomuus rikettä, huolimattomuutta jossa tuho on saatu aikaan huomattavaa tuhoa tai tahallisesti suoritettua rikettä jolla ei ole saatu aikaan tuhoa tai tuho on lievää. Lievässä rikkeessä ei ole saavutettu havaittavaa henkilökohtaista hyötyä tai se on ollut vahingossa saatua. Useasti toistuneet huolimattomuus rikkeet tai tahallisesti tehdyt rikkeet ovat yleisemmin lieviä rikkeitä.

Huolimattomuusrike:

Huolimattomuus rikkeet ovat tahattomia, pieniä rikkeitä joissa ei ole pyritty henkilökohtaiseen hyötyyn tai suomen armeijan vahingoittamiseen. Myös epätietouden vuoksi tehdyt rikkeet ovat huolimattomuusrikkeitä. Suurin osa alokkaiden rikkeistä on huolimattomuudesta johtuvia.

Rikkeet:

Jokainen rike laitetaan omaan kategoriaansa joka kuvaa rikettä parhaiten. Tarvittaessa voidaan myös käyttää alakategorioita tarkentamaan rikkeen laatua, kuten esimerkiksi Palvelusrike: Istumajärjestysrike. Alakategorioiden käyttö ei ole pakollista. Luokittelun tekee aina rikkeeseen puuttuva henkilö raporttiinsa. Luokittelulla varmistetaan oikea suhtautuminen tapaukseen ja tapauksen kiireellisyys. Luokittelua voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa Vartiopäällikön tai upseeriston toimesta.

Palvelusrike:

Sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen, on tuomitaan palvelusrikkeestä. Myös alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen henkilö jonka kyky suorittaa tehtäviään on alentunut, tuomitaan palvelurikkeestä.
Ohjesääntöjen tai annettujen määräyksien rikkominen ja laiminlyönti, alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen. Väärällä sotilasarvolla tai univormulla esiintyminen tai toisen sotilaan esittäminen.

Vartiorike:

Vartio- tai päivystys rikkeessä tehtävää suorittava sotilas poistuu luvatta vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästään tai sotilas joka ei määräaikaan saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä, tuomitaan vartiorikkeeseen.

Vartio-, päivystyspaikan jättäminen tai saapumatta jättäminen, vartio-, päivystysmääräyksien ja tehtävien laiminlyönti.

Poissaolorike:

Sotilas, joka oikeudettomasti poistuu siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää sinne määräaikana saapumatta, tuomitaan luvattomasta poissaolosta.
Ilmoittamaton poissaolo, karkaaminen.
Kuuliaisuusrike

Sotilas, joka vastustaa esimiehen taikka vartio-, päivystystehtävää suorittavan sotilaan palveluksessa hänelle antaman käskyn täyttämistä taikka muulla tavoin pakottaa tai koettaa pakottaa tämän tekemään tai tekemättä jättämään jotakin, tuomitaan kuuliaisuusrikkeestä.
Käskyn vastustaminen; esimiehen, vartiomiehen tai päivystäjän häiritseminen.
Niskoittelu

Sotilas, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen taikka vartio-, päivystystehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, tuomitaan niskoittelusta.

Käskyn tottelematta jättäminen, viivytteleminen tai aiheeton kyseenalaistaminen.
Esimiesaseman väärinkäyttö

Esimies, joka käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle kärsimystä, taikka kohtelee häntä nöyryyttävällä tavalla, tai kurinpitoesimiehenä määrää kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen henkilölle, jonka tietää syyttömäksi, tuomitaan esimiesaseman väärinkäyttämisestä.
Esimiesaseman väärinkäyttö, liian kovat tai lievät rangaistukset, simputus.
Sopimaton käyttäytyminen

Sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan Sotavoimissa käytössä olevalla alueella, julkisella paikalla tai yksityishuoneessa aiheuttaa häiriötä tai pahennusta, on tuomitaan sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä.

Värväämien liittolaisten tiloissa, pelleily Sotavoimien univormussa, peeloilu muualla kuin Sotavoimien tiloissa, sopimaton käyttäytyminen Sotavoimien oheishuoneissa.

Huomioita:

Teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistukseen vain, jos hän on käsittänyt, että hän käskyn täyttämällä toimisi sääntöjä taikka virka- tai palvelusvelvollisuutta vastaan tai hänen olisi pitänyt ymmärtää käskyn ja sen edellyttämän teon oikeudenvastaisuus, kun otetaan huomioon käsketyn teon sääntöjenvastaisuuden ilmeisyys.
Jos teko on tapahtunut olosuhteissa, joissa käskynalaiselta ei voitu kohtuudella edellyttää käskyn täyttämättä jättämistä, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa.

Rangaistuksen valvominen ja raportointi:

- SPOL on velvollinen raportoimaan rikkeistä, suoritetuista rangaistuksista, erotuksista sekä suuremmista sovitteluista raporteille varattuun aiheeseen foorumilla, SPOL-alueella.

- Esimiesten tulee raportoida rikkeistä ja antamistaan rangaistuksista aina foorumille rankaisemisen jälkeen tai mahdollisimman pian rangaistuksen määräämisen jälkeen.

- Rangaistuksen suorittamista on valvottava aina. Valvojana toimii yleensä joku SPOL-henkilöstöstä tai rangaistuksen määrännyt esimies.

- Ylempi esimies voi myös määrätä toisen esimiehen valvomaan rangaistuksen suorittamista.

- Rangaistuksen valvoja on velvollinen ilmoittamaan rangaistuksen suorittamisesta rangaistuksen määränneelle henkilölle.

- Suorittamattomista rangaistuksista on myös ilmoitettava eteenpäin, foorumille.

-> Vastuu rangaistuksen suorittamisesta on ensisijaisesti rankaisijalla, ellei hän erikseen määrää esimerkiksi sotilaspoliisia hoitamaan sitä.

MISTÄ RAPORTOIDAAN?

Koodi: Valitse kaikki
1. Jokaisesta valvotusta rangaistuksesta, annetusta varoituksesta ja sotilaan erotuksesta/eroamisesta
2. Täytäntöä odottavasta rangaistuksesta
3. Huomautuksista, sovitteluista ja puhutteluista


RIKERAPORTIN RAKENNE

Raportoinnissa tärkeää on selkeys ja johdonmukaisuus. Hyvässä rikeraportissa käyvät ilmi muun muassa seuraavat asiat: Mitä tapahtui, kuka teki, miksi teki, miten tilanteeseen puututtiin, onnistuiko tilanteeseen puuttuminen ja ketkä näkivät tilanteen. Raportteihin on mahdollista liittää myös muuta todistusaineistoa kuten kuvia ja linkkejä.

Erotusraportti:

Koodi: Valitse kaikki
Erotettu: Alokas Nakkipakkaus
Syy: Pelleily ja esimiehen solvaaminen
Päivämäärä: 2.6.1950
Erottaja: Alikersantti Makkarapakkaus


Rangaistusraportti:

Koodi: Valitse kaikki
Rangastusmenetelmä: Päivystys
Syy: Pelleily
Päivämäärä: 2.6.1951
Rangaistava: Kersantti Samueikka


Itse rangaistuksen on hyvä erottua muusta viestistä kappalejaolla tai tummennuksella (ei mielellään punaista väriä, koska sitä käyttävät foorumin valvojat).

Mahd. silminnäkijöitä: Sotilasarvo+Nimi, Siviili+Nimi

Näiden lisäksi raporttiin on suositeltavaa merkitä erikseen rangaistuksen määrännyt henkilö, mikäli sitä ei muuten käy ilmi.

SILMINNÄKIJÄT JA TODISTUSAINEISTO

Etenkin hyvin sekavissa tilanteissa olisi hyvä, jos tapahtumahetkellä paikalla olleista sotilaista ainakin 3 ylintä merkitään silminnäkijöiksi. Idlaavia sotilaita ei kannata listalle ottaa, koska he eivät todennäköisesti nähneet koko tapahtumaa. Siviileitä voi ottaa silminnäkijöiksi siinä tapauksessa, että heidät voidaan todeta luotettaviksi.

Silminnäkijöiden olemassaolo on tärkeää jatkoselvittelyn kannalta. Sillä myös halutaan varmistaa, että väitetty asia todella tapahtui.

Jos rikkeelle ei ole silminnäkijöitä, muuta todistusaineistoa tai jonkun kolmannen tahon luotettavaa lausuntoa, rangaistus ei ole "lainvoimainen" ja voidaan evätä koska tahansa. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että esimies tai sotilaspoliisi menettää oikeutensa toimia kurinpitohenkilönä.

Muuhun todistusaineistoon luokitellaan esimerkiksi kuvankaappaukset, videopätkät ja linkit toisille sivustoille. Kolmannen tahon lausunto voi olla esimerkiksi korkea-arvoisen upseerin antama arvio raportin luotettavuudesta.

TUTKINTAPYYNTÖ

Tutkintapyyntö on ollut rikeraportoinnin hankalin ja samalla vähiten käytetyin muoto. Se eroaa perinteisestä raportista sillä, että tekijää ei ole voitu rankaista jostain syystä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi tekijän korkeampi sotilasarvo, omien kurinpidolliset oikeuksien loppuminen tai hyvin epäselvä tilanne. TP:tä kirjoittaessa tulee tehdä selkeästi selväksi se, miksi ei voinut puuttua tilanteeseen.

Koodi: Valitse kaikki
Esimerkkiä tutkintapyynnöistä:
Lainaa:
SPOL-Tutkintapyyntö, 16. Heinäkuuta 2009, torstai

Alikersantti H.uopa
Aliupseerioppilas T.ossu
Sotamiehet E.simerkki ja Meikäläinen


Ko. henkilöt tanssahtelivat hetken aikaa värvissä, juuri noin minuutti ennen sulkemisaikaa.
Ehkä hieman uskomattoman kuuloista, etenkin alikersantista, mutta totta. Kaikki kuitenkin tiesivät, ettei tälläistä tehdä missään nimessä, ja rikkeet olivat täysin tahallisia.

Sotavoimista kukaan muu ei nähnyt tilannetta, kuin minä. SP-1 (oikeudettomana) sotilaspoliisina en voinut tehdä muuta kuin huomauttaa esimiestä rikkeestä.

- Kaikenlainen todistusaineisto, henkilöhaastattelut, silminnäkijöiden haaliminen ynm. on erityisen tärkeää näissä tilanteissa ja se helpottaa sotilaspoliisin työtä.

Ohjesääntöjen rikkominen ja niistä rankaiseminen:

”Sotilaiden toiminnan tulee olla ennakkoluulotonta, kurinalaista ja tehokasta. Näin ei aina kumminkaan ole. Niskurointi esimiehelle ja ohjesääntöjen rikkominen on vakava rike ja siitä tulee rangaista.”

Silti rangaistuksen määrä tulee suhteuttaa rikkeentekijän sotilasarvoon, teon vakavuuteen ja tahallisuuteen. Tilanteissa voi olla vaikea arvioida, milloin esimerkiksi istumajärjestystä rikkova henkilö on tehnyt tämän tahallisesti ja milloin täysin vahingossa. Yleensä näistä tulee epäselviä tilanteita ja etenkin nuoret henkilöt yrittävät päästä pälkähästä tilanteesta, mutta tässä tilanteessa on syytä pitää tiukkaa linjaa ja noudattaa Sotavoimien rikeohjesäätöä. Jokaista henkilöä kuulustellaan ennen rangaistusta jonka perusteella myös lopullinen rangaistus annetaan.

Epäselvissä ja vaikeissa tilanteissa kannattaa suoran rankaisemisen sijaan raportoida ylemmille esimiehille, SPOL-henkilöstölle tai tarpeen vaatiessa suoraan kenraalille. Joissain tilanteissa tulee tarpeeseen sotaoikeus:

Erityisen vaikeissa ja monimutkaisissa tapauksissa, erityisesti jos rikkeessä on mukana esimiehiä, voidaan asian käsittelyssä ja ratkaisussa käyttää sotaoikeutta.

SPOL-K ja SPOL-2 hyväksytyt rankaisumenetelmät

- Huomautus
- Muistutus
- Palvelurangaistus
- Koulutusrangaistus
- Erottaminen ja liittymiskielto (SPOL-2)

Huomautus

Huomautus on lievin rangaistus ja se toimii muistutuksena rikkeen tekijälle. Huomautuksilla ei ole maksimimäärää mutta useamman huomautuksen saanut henkilölle voidaan antaa tarvittaessa normaalia kovempia rangaistuksia, erityisesti jos huomautukset ovat tulleet samasta rikkeestä.

Muistutusrangaistukset

Muistutusrangaistuksilla pyritään opettamaan henkilö huolellisemmaksi määräämällä hänelle yksitoikkoista ja epämieluisaa työtä. Muistutusrangaistuksia voidaan käyttää huolimattomuusrikkeissä. Sekä lievissämäärin myös muissa rikkeissä.
Juoksutus, luetteleminen jne.

Koulutusrangaistukset

Koulutusrangaistuksella henkilö laitetaan kertaamaan rikkeeseen johtaneet asiat. Koulutusrangaistuksella pyritään siihen että henkilö oppii sen mitä hän teki väärin. Koulutusrangaistusta voidaan käyttää kaikissa sotilasrikeluokissa.
Alokaskoulutuksen kertaaminen, Peruskurssin tai sen osan kertaaminen, toimintaan osallistuminen jne.

Palvelusrangaistukset

Palvelusrangaistukset ovat yleensä minuutti määräisiä rangaistuksia jonka aikana henkilö on velvoitettu esimerkiksi värväämään tai päivystämään. Palvelusrangaistuksien tarkoitus on toimia muistutuksena rikkoneelle henkilölle ja samalla ollen hyötytyötä Sotavoimille. Palvelusrangaistuksia voidaan käyttää kaikissa sotilasrikeluokissa.
Päivystys, värvääminen, toiminnan pitäminen jne.


Idletestien tekeminen

Miehistö
Ne miehistöläiset, joilla on oikeus tehdä idletesti:
- Sotilaspoliisit,
- Ryhmänjohtajat ääritilanteissa, kuten esimies/sotilaspoliisi ei ole värvissä. Oltava oma aluslainen kyseessä,
- Päivystäjä.

Kun miehistöläinen tekee idletestin, tulee hänen ensin yrittää herätellä epäilty idlaaja tai vähintään saada edes jollain tavalla hänet heräämään zetoistaan. Esimerkkejä voivat olla ''Hei (nimi) sul on zetat'' tai ''miten menee (nimi)?''. Mikäli sotilaalla ei ole zetoja ja siltikää ei vastaa, ei se estä idletestin tekemistä mikäli on valtuudet siihen.

Jos sotilas ei siltikää herää kysymyksistä tai herättelystä huolimatta ja tilanteessa...

- Sotilas istuu. Tällöin mennään istumaan kyseisen sotilaan vierelle, otetaan asento penkin taakse ja käsketään sotilas asentoon käskyllä: ''Arvo Nimi, asento!''. Tämän jälkeen aletaan laskemaan 3 -> 0. Lasku tapahtuu siten, kuin kyseessä olisi sekunnit. Mikäli sotilas ei herää laskuista huolimatta ja itse omistaa oikeudet tai hereillä on oikeudellinen, tulee tämä potkia pihalle. Jos idletestin tekijä ei ole sotilaspoliisi, tulee kyseisestä tapahtumasta ottaa kuvakaappaus (screenshot) ja laittaa Sotilaspoliisit -foorumiryhmään viestiä asiasta. Jos sotilaspoliisi teki idletestin, hän tekee suoraan rikeraportin siihen kuuluvaan aiheeseen.

- Sotilas seisoo. Tässä tilanteessa voidaan sohvalta istualteen pyytää sotilasta siirtymään idlenurkkaan tai mennä istumaan pomosohvalle. Ensin kehoitetaan istumaan pomosohvalle tai menemään idlenurkkaan. Esimerkkinä: ''(nimi) mee istuu sohvalle''. Mikäli ei siltikää näytä hereilläolemisen merkkejä toimitaan näin: Mennään seisomaan kyseisen sotilaan vierelle ilman mitään hajurakoja. Paras kohta on seistä siinä missä: a) et ole kulkuväylän tukkeena b) et ole portin edessä c) et peitä idlaavan sotilaan hahmoa. Kun ollaan idlaavan sotilaan vieressä annetaan käsky: ''(sotilasarvo) (nimi), istumaan pomosohvalle välittömästi!''. Ellei sotilas toimi tässä kohtii välittömästi, aletaan laskemaan ''Sotilas istuu'' -kohdan mukaisella laskemisella. Jälleen kerran, mikäli omistaa itse oikeudet tai hereillä on oikeudellinen, tulee idlaava sotilas poistaa huoneesta välittömästi laskun päästessä 0. Ilmoitus tapahtuneesta ''Sotilas istuu'' -kohdan mukaisesti.

Esimiehistö:
Esimiehistökin joutuu aika-ajoin suorittamaan idletestejä idlaavalle sotilaalle. Idletesti tapahtuu omalta istumapaikalta, mikäli esimies istuu työtuoleilla. Jos esimies on värväyspenkeillä, tulee tämän suorittaa idletesti miehistön idletestin mukaisesti. Idletestiä ei koskaan suoriteta idlematoilta tai -laatoilta. Mikäli esimies on idlepaikalla, on tämän siirryttävä idlestä työtuoleille istumaan tai vaihtoehtoisesti suorittaa idletesti miehistön idletestin mukaisella tavalla.

Idletestin tekeminen tapahtuu samalla tavalla kuin miehistöllä. Ensin yritetään herättää epäilty idlaava sotilas kysymyksillä tai sanotulla käskyllä, kuten esimerkiksi: ''(sotilasarvo) (nimi), ottakaa zetat pois'' tai ''(arvo) (nimi), herätys''. Mikäli tässä tilanteessa sotilas ei virkoa, tulee suorittaa käsky + laskeminen. Esimies istuu omalla työtuolillaan, käskee asentoon: ''(sotilasarvo) (nimi), asento!'' Mikäli sotilas ei virkoa käskyn tullessa, aletaan laskemaan 3 -> 0. Jos nolla saavutetaan laskussa, tulee kyseinen henkilö poistaa tilasta. Tilanteesta kirjataan välittömästi foorumeille rikeraportti.

Sotilaan idlatessa käytävällä, voi esimies hoitaa tilanteen sameilta

Aina huomioitava idletestin teossa:

- Sotilasta yritetään herättää ensin.
- Mikäli ei herää, käsketään ja sitten lasketaan 3 -> 0.
- Mikäli lasku päättyi nollaan, poistetaan tämä tilasta välittömästi. Tosin, tämä kohta onnistuu oikeudettomille idlaajille ainoastaan.
- Mikäli idlaava sotilas poistettiin huoneesta, tulee tapauksesta aina kirjata rikeraportti. Vähintään ilmoitus yksityisviestitse sotilaspoliiseille kuvakaappauksen kera.
- Idletestin saa tehdä ainoastaan siihen oikeutettu henkilö.
- Ilman kurinpito-oikeuksia oleva sotilas ei saa käskeä mahdollisesti idlaavaa henkilöä. Tulee tämä yrittää saada hereille esim: ''moi (nimi)'' ''haloo?''. Mikäli ei vastaa, kuvakaappaus ja ilmoitus sotilaspoliiseille.
- Laskeminen tapahtuu aina sekunneissa. Poikkeustapauksena voi olla jos kyseessä alokas tai tuore matruusi, jolloin voidaan hieman hitaammin laskea jos ollut havaittavissa hidasta toimimista muutoin.
- Päivystäjä (miehistö, esimiehistö) suorittaa aina idletestin omalta päivystyspenkiltään. Ensin herättely, sitten käsky ja mahdollinen laskeminen sekä potkiminen. Ilmoitus asiasta eteenpäin tai rikeraportti foorumeille.


Essee:

Hyvä kurinpitäjä (200 sanaa)

1. Värvitesti

- Sotilas tekee rikkeen, kokelaan on jatkettava tästä.
- Vietävä rikkeen tekijä teleen oikeaoppisesti.
- Määrätä rangaistus ja valvoa se.

Arvioidaan: Läpi/Hylätty
Poliisiomistus
Ylläpitäjä
 
Viestit: 5
Liittynyt: 17.12.2015 13:03

Paluu KP-Koulutus

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron